Участник:Allanger

Материал из ALT Linux Wiki
Версия от 15:38, 1 сентября 2017; Lineprinter (обсуждение | вклад) (Создание страницы участника для нового участника.)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Я родился в 1997 году. Учился в 155 гимназии с углубленным изучением французского языка. Пошел в музыкальную школу в класс электрогитары. Ушел из ИТМО и поступил в Герцена на то же направление и сейчас работаю в Этерсофте.

Переводил, используя гугл переводчик

I was born in 1997. He studied at 155 grammar schools with in-depth study of the French language. I went to music school in the class of electric guitar. I left ITMO and entered Herzen in the same direction and now I work in Etersoft.

Мен 1997 жылы дүниеге келген. Ол француз тереңдетіп оқытатын 155 гимназия оқыды. Мен электр Гитара сыныбында музыка мектепке барды. Ол ITMO бастап кетті және сол бағытта Герц енгізілген және қазір Etersofte жұмыс істейді жатыр.

Ech war 1997 gebuer. Hien huet op der 155 z'absolvéieren Schoulen mat am-Déift Etude vun franséisch. Ech si fir eng Musekschoul zu der Klass vun elektreschen Gittaristen. Hien ass aus ITMO fort a koum an der Herzen an déi selwecht Richtung a schafft elo an Etersofte.